Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

  • „Реконструкция на общински път „BGS 1004 - /I-6/ - Айтос – Карагеоргиево –Тополица - граница община /Айтос-Карнобат/ - Кликач - /I-6/“

 

Участък 3: Реконструкция на улични и тротоарни настилки в с. Карагеоргиево от о.т. 44-49-81-28-93-27 до о.т. 79

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 18.04.2022-03.05.2022 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62