Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари от

1.От о.т. 36 до о.т. 60

2.От о.т. 61 до о.т. 62

3.От о.т. 40 до о.т. 42

4.От о.т. 42 до о.т. 53

5.От о.т. 44 до о.т. 46

6.От о.т. 49 до о.т. 47

7.От о.т. 56 до о.т. 57

8.От о.т. 55-52,54 до о.т. 2085

9.От о.т. 28-30-85-2085-55-58-36-62-39 до о.т. 40

10.От о.т. 28-82-80-79-72-71-68-64 до о.т. 53

11.От о.т. 64 до о.т. 63

12.От о.т. 68 до о.т. 69

13.От о.т. 71 до о.т.70

14.От о.т. 72-73-74  до о.т. 75

15. От о.т. 79-78-77 до о.т. 76        

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 18.04.2022-03.05.2022 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62