Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на десет жилищни сгради в имот с идентификатор 00151.282.8 и девет жилищни сгради в имот с идентификатор 00151.283.4 по КК  на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир“ , община Айтос“ с възложител : Христо Ангелов.

 Документите са на разположение на обществеността  в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода 26.04.2022 г.– 10.05.2022 г.  от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 да 17:00 часа в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62