Уведомление

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Община Айтос  обявява: Инициатива на „ ДРИЙМ РИЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ“ ЕООД,  ЕИК: 200823815, за водовземане  от Сондаж – Б 20, с. Съдиево , Община Айтос.

Цел на заявлението за използване на водите       

За отдих

Воден обект и код на водното тяло                          

Сондаж Б-20, Находище „Съдиево“ № 88 от Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите

Административно –

териториална единица:

с. Съдиево, Община Айтос, Област Бургас

ЕКАТЕ:

70473

Водовземно съоръжение:

Сондаж № Б-20, дълбочина: 185,4 м.

Параметри на разрешеното водовземане:

 

- разрешен средноденонощен дебит

0,22 л./сек.

- разрешен годишен воден обем

6 915,20 м3/ год.

- разрешен сезонен воден обем

Използва се целогодишно

Обект на водоснабдяване:

„ Къща за гости и открит басейн с обособена детска секция“ на територията на УПИ XII кв.15 село Съдиево и на територията на УПИ XI кв.15 село Съдиево, община Айтос“.

Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите  лица.

Община Айтос, гр.Айтос, ул.“Цар Освободител“ №3

Срок – 14 дни от датата на обявяването.