Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

Основен ремонт на алеи в гробищен парк в ПИ с идентификатор 00151.159.10, 00151.159.11, 00151.159.22, 00151.159.23, 00151.521.1, 00151.521.2,00151.182.21, 00151.182.1, 00151.182.2, 00151.182.3, 00151.182.4, 00151.182.5, 00151.182.19, 00151.182.18, 00151.182.10, 00151.182.11           

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 01.06.2022-15.06.2022 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62