Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

„Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма млечно направление и водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран естествен извор в ПИ № 56438.151.1 по КККР на с. Пирне, община Айтос“ с възложител „Хелиос Милк“ ЕООД.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 30.06.2022г.– 14.07.2022 г.  от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 да 17:00 часа в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62