Уведомление

На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Илиян П. Атанасов,  че на основание чл. 99б, ал. 1 и 2, вр. чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация е извършено заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.  На основание чл. 18а, ал. 10 АПК, с изтичането на 10-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение , същото да се счита за връчено на горепосоченото лице.

Административната преписка може да бъде получена от заинтересованите лица в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.