Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция,обновяване и разширяване на зоопарк Айтос, находящ се в ПИ № 00151.288.8 по КККР на гр. Айтос, община Айтос“ с възложител Община Айтос

          Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос и всеки работен ден в периода от 13.10.2022 г. – 27.10.2022 г., в сградата на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62