Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Разширение на гробищен парк в имот с идентификатор 00151.182.10 и 00151.159.10 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността  в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 19.12.2022г.– 02.01.2023 г. в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62