Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ДЪНАК 83“ ЕООД

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 195 kWp в УПИ XXI, кв.8 по плана на Бивш стопански двор на гр.Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страницата на община Айтос , всеки работен ден в периода от 05.01.2023-20.01.2023 г.,  в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

инж. Ралица Банкина – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62