Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Ганчо Йорданов

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на едноетажна второстепенна постройка на допълващо застояване със складови и обслужващи функции в УПИ XVIII-4213, кв.205 по плана на гр.Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страницата на община Айтос , всеки работен ден в периода от 06.01.2023-23.01.2023 г.,  в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

инж. Ралица Банкина – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62