Уведомление

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ФЕЦ Тополица“ ЕООД

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна селище в ПИ 72727.12.30 по КККР на с. Тополица, местност „Караджата“, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от         21.03.2023г. – 04.04.2023г., в сградата на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62