Уведомление

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Соелпи“ ЕООД

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „ Изграждане на ФЕЦ с мощност 120 кWp в ПИ с идентификатор 81102.64.50, местност „Стопански двор“, землище на с. Черноград, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от         24.03.2023г. 07.04.2023г. в сградата на Община Айтос,                            ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62