Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Санди 65“ ЕООД

уведомява заинтересованото население по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,че има следното инвестиционно предложение: „Риборазвъждане и допълнителна  дейност спортен риболов в поземлен имот 36381.31.96,  с. Караново, община Айтос.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, както и  всеки работен ден в периода от  05.05.2023 г. – 19.05.2023 г. в сградата на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62