Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложени

уведомява заинтересованото население по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на 6 броя жилищни сгради в ПИ с ид. 00151.280.8, м. „Хаджи Бекир“, гр. Айтос, община Айтос, с възложител Исуф Юсмен.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос, както и  всеки работен ден в периода от  05.06.2023 г. – 19.06.2023 г. в сградата на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62