Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на паркинг“  в УПИ II – за паркинг в кв. 136 по плана на гр. Aйтос            

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 24.08.-08.09.2023 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

инж.Ралица Банкина – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62