Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Основен ремонт на улици в гр.Айтос

Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“

Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 29.08.-13.09.2023 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

инж. Ралица Банкина – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62