УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. АЙТОС“

ПОДОБЕКТ 1: ул. „Васил Априлов“ от о.т. 562 до о.т. 575

ПОДОБЕКТ 2: ул. „Ченгелиеви“ от о.т. 432 до о.т. 541

ПОДОБЕКТ 3: ул. „Дядо Стойно“ от о.т. 437  до о.т. 564

ПОДОБЕКТ 4: ул. „Д-р Павлов“ от о.т. 562 до о.т 438

ПОДОБЕКТ 5: ул. „Неофит Рилски“; участък 1 от о.т. 436 до о.т. 565

ПОДОБЕКТ 6: ул. „Митко Палаузов“ от о.т. 567 до о.т. 568““ по плана на град Айтос.

            Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 09.11.-24.11.2023 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Ралица Банкина – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62