Уведомление

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

„ Нотеви Груп“ ЕООД уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Екстензивно отглеждане на риба и други аквакултури, спортен риболов в язовир „Мангъра“, находящ се в ПИ 49477.104.15, землище на с. Мъглен, община Айтос с площ от 37434 кв.м“

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 10.11.2023-24.11.2023 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62