Уведомление

  Община Айтос, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Добив на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение с цел напояване на земеделски култури в  ПИ 72727.17.113 и 72727.17.21 по КККР на с. Тополица , местност „Арка“, общ.Айтос с възложител: Станимир Хаджиев

Заинтересованите  лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и /или възражения в срок от 24.11.2023 г. - 08.12.2023 г. , всеки работен ден в сградата на Община Айтос на адрес: гр. Айтос, Дирекция „ТСУРР “, ул. „Цар Освободител” № 3.

Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР ”,   тел. 0558/2 26 62