Уведомление

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Юлия Н. Шахин и Урас Шахин, че на основание чл. 99б, ал. 1 и 2, вр. чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация е извършено заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес. На основание чл. 18а, ал. 10 АПК, с изтичането на 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение, същото да се счита за връчено на горепосоченото лице.

Административната преписка може да бъде получена от заинтересованите лица в сградата на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.