Уведомление

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – НУРИОВОС, обявява следното инвестиционно предложение  „Отглеждане на риба и други аквакултури и осъществяване на спортен риболов в поземлен имот с идентификатор 49477.104.15 по КК на с. Мъглен (стар № 000313), представляващ язовир „Мангъра“,  община Айтос, с възложител „Нотеви груп“ ЕООД.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено  в РИОСВ – Бургас, гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” №67, ет.3, п.к. 388