Уведомление за инвестиционно предложение от Катерина Кабакова

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

„Изграждане на система за капково напояване на млади биологични лозя в поземлени имоти №132005, 114001, 112001, 113001, 115001, 114002,114003,150002,150003,150004,085002,085003,085004,08601, гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос“, с възложител Катерина Кабакова.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 05.04.2021г.– 19.04.2021 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62