Уведомление за за инвестиционно предложение от Евро Импекс - Бургас“ ЕООД

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Евро Импекс - Бургас“ ЕООД, ЕИК 130731389,

България, гр.София, р-н Искър,  ул. „Поручик Неделчо Бончев“ №3

Пълен пощенски адрес:  област Бургас, гр. Бургас, ул. „Транспортна“ №15, ет.3, офис №2

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Анатоли Алексиев Алексиев и Александър Димитров Иванов

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за позициониране на контейнери за събиране и съхранение на отпадъци от неопасни опаковки на територията на община Айтос, гр. Айтос, Промишлена зона Айтос, УПИ IV, кв. 258, по плана на гр. Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 24.03.2021г.– 07.04.2021 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62