УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция и рехабилитация на улици в град Айтос

Подобект 2: Реконструкция на улица „Георги Кондолов“

Подобект 3: Реконструкция на улица „Георги Бенковски“

Подобект 6: Реконструкция на улица „Христо Кърджилов“

Подобект 2: Реконструкция на улица „Дядо Стойно““

            Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 27.05.2021 г.-10.06.2021 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62