Уведомления

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Виктория Хари Артинова

  адрес : област Бургас, община Айтос, с. Карагеоргиево

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Кандидатстване по подмярка 6.1 „ Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Отглеждане на трайни насаждениия от череши: ПИ№015011 с площ 1,310 дка, м.”Дълбоча”, ПИ№022055 с площ 1,750 дка, м. ”Акач ач”, ПИ№022056 с площ 1,750,  м. ”Акач ач”, ПИ№022059 с площ 2,570, м. ”Акач ач”, ПИ№022060 с площ 2,570, м. ”Акач ач”, ПИ№022065 с площ 2,567,  м. ”Акач ач”, ПИ№022089 с площ 7,717 , м. ”Акач ач” и бадеми: ПИ№046019 с площ 5,455 дка, м.”Хаварите” находящи се в землището на с. Карагеоргиево, община Айтос ."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 28.08.2017 г. – 11.09.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62