Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община Айтос