ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - АЙТОС

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Във връзка с обявеното извънредно положение и усложнената епидемиологична обстановка, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

Заявления – декларации за различни видове социални плащания могат да бъдат подавани чрез:

- Системата за сигурно електронно връчване - www.egov.bg, за което е необходимо да притежавате персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национален осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

- лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка) до адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5, ПК 8500, ДСП – Айтос;

- електронен адрес – [email protected].

Образци на заявления – декларации за различните видове социални плащания могат да бъдат изтеглени от ел. страница на АСП www.asp.government.bg.

 

Допълнителна информация, бихте могли да потърсите на следните телефони:

Отдел „Социална закрила“ : 0558/26342

Отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ : 0558/22862

Отдел „Закрила на детето“: 0558/25630

както и чрез запитване на електронния адрес на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Айтос:

[email protected]

 

 

Снимки