ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани на община Айтос,

Екип за управление на местно ниво на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  „Нови възможности за грижа” Ви уведомява, че се отменя втори етап за приемане на заявления от кандидат- потребители и кандидати за лични асистенти въз основа на писмо с Изх. № BG05-653/17.06.2015 г. на Агенция за социално подпомагане.

Писмо с Изх. № BG05-653/17.06.2015 г. на Агенция за социално подпомагане вижте ТУК

Снимки