ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС

Забранява се нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци,  речни корита, ниви, горски територии, пътища, дерета. Нарушителите ще бъдат наказвани с глоби.

Всеки гражданин на територията на общината желаещ да депонира строителни отпадъци трябва да  подаде Заявление до кмета на община Айтос и да  получи Разрешение от кмета на община Айтос за извозването на строителният отпадък до съответната площадка.

Заявлението се подава в „Център за услуги и информация на гражданите“ на Община Айтос или чрез електронна поща:[email protected]

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321