Юлските решения на Общинския съвет
 • Съветът одобри предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос за участие на СОУ «Никола Й. Вапцаров» в конкурс «Дигитална класна стая» организиран от «Теленор България» ЕАД. Съветниците казаха "да" и на участието на Община Айтос като партньор по проект «Обучението: по-качествено чрез дигитализация» на СОУ «Никола Й. Вапцаров», което пък предполага осигуряване съфинансиране в размер на 4 570 лв., представляващи 10 % от стойността на проекта. В тази връзка Общинският съвет актуализира бюджет-2015 като увеличи дофинансирането на делегираните държавни дейности за дейност "Общообразователни училища на делегирани бюджети - външни услуги" с 4570 лв и намали бюджета на дейност „Други дейности по икономиката” със същата сума.

·                    По предложение на кмета Васил Едрев, Общинският съвет определи концесионер за управление и поддържане на Микроязовир „Помпена станция” с площ от 48,283 дка.,в м. „Помпена станция” в гр. Айтос. Одобрен беше класираният на първо място в процедурата участник - «Хидро Еко Консулт» ООД - Бургас, представлявано от управителя Георги Георгиев. Според условията на концесията, размерът на месечното концесионното възнаграждение е 170 лева без включен ДДС, размерът на инвестициите в обектите на концесията е 15000 лева без включен ДДС. Срокът за изпълнение на инвестицията е 180 месеца, концесионерът се задължава да открие три работни места.

 • Съветниците одобриха и кандидатстването на Община Айтос по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и споразумението за общинско сътрудничество, с партньор по проекта „Стил-Алтънджиян” ЕООД. Възложиха на Кмета на Община Айтос да извърши необходимите действия по подготовка и представяне на проектното предложение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. пред МТСП.
 • . Местният парламент гласува "за" кандидатстването на Община Айтос пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект: „Основен ремонт на южен сектор в спортен комплекс „Крум Делчев, гр. Айтос“ по реда и условията на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, която е в сила от 13.05.2014 г. Възложи на на Кмета на Община Айтос да извърши необходимите действия по подготовка и представяне на проектното предложение за кандидатстване пред Министерство на младежта и спорта.
 • За частна общинска собственост беше обявен част от общински имот - помещения, отредени за аптека с обща  застроена площ 96,04 кв.м., част от административна сграда на ул. ”Цар Освободител”  №3. Извършена беше и промяна в Годишната програма за управление и разпореждане с  имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2015г. с корекция на площта - от 64 кв.м. - на 96,04 кв.м. Съветниците дадоха съгласие да се отдадат под наем на „Авицена” ЕООД, помещенията, отредени за аптека, без провеждане на търг или конкурс, за срок от 3 години,  на цена  768,32 лв.  без ДДС за месец.
 • Разделен на три нови имота беше имот № 139031, с площ 540,557 дка, категория четвърта, НТП „Пасище, мера”, в землището на гр. Айтос, м. „Татарски ниви”. Новите имоти са с площ 3,611 дка, 0,925 дка и 536,021 дка.  Съветът даде съгласие да се промени начина на трайно ползване на  имот № 139038 с площ 3,611 дка, от „Пасище, мера” в  начин на трайно ползване  „Изоставена нива” и възложи на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия по разделяне на имота и промяната на начина на трайно ползване.
 • За частна общинска собственост беше обявен имот №139008, в землището на гр.Айтос, м.”Татарски ниви” с площ 2,854 дка, ІV-та категория, с начин на трайно ползване „изоставена нива".
 • Учредено беше възмездно право на пристрояване и надстрояване на общински парцел в полза на Назмие Яшарова Керимова от с. .Карагеоргиево, община Айтос, за изграждане на недвижим имот, представляващ „Пристройка и Надстройка” със РЗП 136 кв.м  на жилищна сграда за сумата от 3390,00 лв. без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител. На Кмета на Общината беше възложено да сключи договор за учредяване право на пристрояване и надстрояване.
 • С решение на Съвета безвъзмездно беше прехвърлено правото на собственост на храм „Св.вмчк Димитрий” - Айтос,  представляван от свещ.ик. Ромил Негозов – Председател на Църковното настоятелство, върху новостроящия се храм "Св. Йоан Кръстител" в парк "Славеева река". Масивната сграда е частна общинска собственост  със застроена площ 82 кв.м. и три помещения. Кметът беше упълномощен да сключи договора за дарение на сградата.
 • Прекратена беше съсобствеността между Община Айтос и съсобственика – Хаджер Хюсеин Илиязова, чрез продажба частта на общината, представляваща  3/184 - три квадратни метра идеална част от имот с площ 184 в кв., отреден за „Индивидуално жилищно строителство”. Кметът на Общината трябва да организира процедурата по прекратяването на съсобствеността.
 • Общинският съвет реши да бъдат продадени 24 недвижими имоти -  частна общинска собственост, в с.Тополица, местност „Кокар бунар чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна цена определена от Съвета в размер на 1 лв. на  кв.м.  въз основа на оценка изготвена  от оценител, регистриран в Камарата на независимите оценители в България.
 • Общинските съветници включиха в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 г., три имота, категория девета: в местност „Кърмазлъка” с площ 12,940 дка - лозе; в местност „Килника” с площ 6,940 дка - лозе и имот в м.„Килника” с площ 6,940 дка - лозе. Взето беше решение да се извърши продажба на общинските имоти чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
 • В Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост - „Имоти-земеделски земи в зоните за земеделско ползване, които община Айтос има намерение да предложи за продажба през 2015 година”, бяха включени 11 недвижими имота -  частна общинска собственост  в м. "Слънчева лъка", "Ляската" и "Провадийско шоше" Съветът взе решение да извърши продажба чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване на цени определени от оценител, регистриран в Камарата на независимите оценители в България.

НП

Снимки