За седмица, три информационни срещи на МИГ в Айтос и селата

В изпълнение на договор № РД50-191/ 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „ Водено от Общностите Местно развитие “ от Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020 г.”  - СНЦ „МИГ - Айтос” проведе информационни срещи за възможностите и ползите от наличието на Местна Инициативна Група  на територията на общината и помощта която тя може да окаже на местните общности .

Три информационни срещи бяха проведени на 13 и 14 януари 2016 г. с участието на консултантът по ПРСР, Петко Петков и членове на УС на МИГ - Айтос. На 13 януари, екипът се срещна с представители на публичния, частния и НПО сектор в Заседателната зала на Община Айтос. На 14 януари, за идеите на МИГ-Айтос и подготовката на Стратегията за местно развитие, научиха жителите на селата Тополица и Съдиево..

Снимки