Започна регистрация на личните животновъдни стопанства в Община Айтос

Пререгистрират по нов ред всички животновъдни лични стопанства. Това стана ясно на работна среща в заседателната зала на Общината, на която кметът Васил Едрев покани кметовете на населени места и кметските наместници, във връзка с влезлите в сила промени на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност / ДВ бр.13 от 14.02.2020 год./. "Целта на срещата е да бъдат уведомени всички собственици и ползватели на животновъдни обекти - лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни в община Айтос, че животновъдните им обекти подлежат на регистрация. Запознаваме кметовете с промените, а те трябва да информират собствениците, за да могат по законов ред да се регистрират. Старата регистрация е вече невалидна, трябва да имат нова, за да са редовни", уточни за НП Нина Петкова - Началник на отдел "Общинска собственост" в Община Айтос.

На срещата присъства и д-р Павлина Йорданова - Официален ветеринарен лекар, която в детайли разясни промените и изискванията по Наредба 44. "До сега, коокшките, например, не бяха включени в наредбата и към тях нямаше изисквания. Собствениците им можеха с лична карта да се регистрират при нас. Но във връзка новите изменения вече не е така. Една кокошка да имаш - трябва да минеш на регистрация по чл.137 от Закона. Има хора, които са регистрирали кокошки заради майчинство или за стаж - и те трябва да имат регистрация по този член от закона", заяви д-р Йорданова на срещата.

Стана ясно, че в личните стопанства, в които се отглеждат животни за лични нужди може да има до два броя едри преживни животни и приплодите им до 12-месечна възрастq 10 броя дребни преживни с приплодите им до 9-месечна възраст, 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки, некастрирани нерези, 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст, 10 възрастни зайци с приплодите, но не повече от 100 броя общо, 50 възрастни птици, независимо от вида и 100 броя бройлери или подрастващи птици, независимо от вида им.

Д-р Йорданова предостави на кметовете информация и за изискванията, които ще има проверяващата комисия. Първо, стопанската постройка да е изградена според нормативните изисквания за защита и хуманно отношение към животните - помещенията трябва да са приспособени за отглеждането на съответния вид, снабдени с вода, а за някои видове - и с питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба 9. Друго изискване е да има осособено място за фуражите - отделна постройка, в която птици и гризаци да нямат свободен достъп. Има и особено важно изискване за осигуряване на обеззаразено място за съхраняване на тор.

Срокът за регистрацията е 16 юли, шест месеца от влизане в сила на измененията. Това се отнася за всички категории животни, с изключение на свинете, за които срокът е до края на годината.

Процедурата включва подаване на заявление по утвърден образец, към което се прилагат документи за собствеността на имота и копие на лична карта. Това става чрез кмета или кметския наместник по местонахождение на обекта. Кметовете представят документацията пред Областната дирекция на Агенцията по храните. Назначава се комисия, която трябва да одобри обекта, възоснова на определени изисквания, на които трябва да отговаря.

Експерти от отдел "Общинска собственост" запознаха кметовете и кметските наместници и с предстоящите проверки на свиневъдните обекти в общината по отношение на африканската чума. Проверката трябва да даде отговор на въпроса: колко са свинете на територията на общината и как се отглеждат. Ще бъдат дадени предписания, и съответно санкции за нарушителите, научи още НП.

Габриел Атанасов

 

Снимки