Заповед за честота и границите в които ще се извърши организирано сметоизвозване в населените места на Община Айтос 2024г.