Заповед за чистотата и границите за извършване на организирано сметоизвозване на територията на Община Айтос през 2023г.