ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д

№ РД-08-1002

гр. Айтос, 23.12. 2021г.

            На основание чл. 44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с изх. № Бс-6739.13.12.2021г. от ОДБХ-Бургас относно влошената епизоотична обстановка по отношение болестта високопатогенна инфлуенца по птиците,

                                                             З А П О В Я Д В А М:

           1. Собствениците на промишлени обекти и обекти тип „лични стопанства“ за отглеждане на птици да спазват следните указания:

  • Да изпълняват стриктно мерките за биосигурност при отглеждане на домашни птици;
  • Отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито, като не се допуска пускането на домашни птици извън дворовете;
  • Да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;
  • Фуражът, с който се изхранват птиците, да се съхранява в закрити помещения;
  • Разделно отглеждане домашните водоплаващи от други видове домашни птици;
  • Незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или Кмета на населеното място при отклонение на здравословното състояние на отглежданите птици или при висока смъртност. 

           2. Кметовете на населени места да информират собствениците на птици на територията на съответните кметства, за спазване на указанията в т.1.

           3.  Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтерсовани лица за сведение и изпълнение и да се обяви във в-к „Народен приятел“, на електронната страница на Община Айтос и да се постави на информационното табло на общината.

              Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

       

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

 

 

Снимки