ЗАПОВЕД № РД-08-177/ 17.03.2020г.

ЗАПОВЕД

№ РД-08-177

гр.Айтос, 17.03.2020г.

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

 ЗАПОВЯДВАМ:

1.Във връзка със Заповед РД-08-169/16.03.2020г за прекратяване на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в зоните за земеделско ползване в условията на извънредно положение в България, предвид мерките за недопускане на зараза от „COVID-19”, отлагам провеждането на процедурата, открита със Заповед № РД-08-124/26.02.2020г. и определям дата за провеждането и 30.04.2020г. от 10:00ч.

2.Всички кандидати, подали заявления, запазват правата си за участие.

3.Да се публикува във вестник „Народен приятел”, на интернет страницата на общината и информационното табло.

4.Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Снимки