Заповед № РД-08-335/05.06.2019 г. - публикувана на 07.06.2019 г.

За откриване процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на УПИ I в кв. 21Б по плана на град Айтос, целият с площ от 5270,23 кв.м, отреден за "пазар".