ЗАПОВЕД РД-08-154/09.03.2020г.

ЗАПОВЕД

РД-08-154/09.03.2020г.

            На основание чл.44, ал.1,т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването по отношение на регистрирани случаи на COVID -19 на територията на области Габрово и Плевен и  препоръка на Националния оперативен щаб от проведено извънредно заседание на Министерски съвет на 08.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

На територията на  Община Айтос, считано от 09.03.2020 г., до второ нареждане:

  1. Детските градини  на територията на община Айтос да останат отворени, при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за почистване и дезинфекция на помещенията.
  2. Преустановяват се посещения на външни лица и свиждания в специализирани институции за социални услуги от резидентен тип – Защитено жилище, Дневен център за възрастни с увреждания, Дневен център за  деца с увреждания, Дом за стари хора.
  3. Да  бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия.
  4. Провеждането на спортни  мероприятия да се извършват без публика.
  5. Забранява се  провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
  6. В Центъра за услуги и информация в Община Айтос, гражданите да се обслужват при повишени мерки за сигурност.
  7. Ръководители на обществени институции да предприемат своевременно противоепидемични мерки,  да организират дейностите, заложени в настоящата заповед и да информират Общинския кризисен щаб за предприетите мерки в писмен вид.
  8. Всички указания на МЗ и актуална информация да се публикуват своевременно на електронната страница на Община Айтос, във вестник „Народен приятел“ и да се съобщават по Общинско радио "Айтос".

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Айтос.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Айтос, кметове и кметски наместници на населените места на територията на Община Айтос, директори на учебни и детски заведения.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам  на директорите на дирекции, ръководители на звена в Общинска администрация и ръководители на обществени институции.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

МАРИАНА ДИМОВА

Заповед за заместване РД-08-152/09.03.2020г.

 

Снимки