ЗАПОВЕД РД-08-164/13.03.2020г.

ЗАПОВЕД

РД-08-164/13.03.2020г.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в условията на епидемично разпространение на COVID-19,  по  препоръка на Националния оперативен щаб, Решение на Министерски съвет и на Общински кризисен щаб - Айтос

Н А Р Е Ж Д А М :

На територията на  Община Айтос  считано от 13.03.2020г. до второ нареждане:

  1. Преустановяват се учебните занятия в училищата и детските градини на територията на община Айтос.
  2. Преустановяват се културни и спортни мероприятия на открито и закрито в културните институции, спортни зали, стадиони и площадки.
  3. Преустановява се работата на Пенсионерските клубове на територията на община Айтос.
  4. Преустановява се достъпът до Защитено жилище, Дневен център за възрастни с увреждания, Дневен център за  деца с увреждания, Дом за стари хора.
  5. Преустановява се провеждането на извънкласни културни и спортни прояви с деца и ученици. - ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици и педагогически специалисти, които водят до събирането на много хора на едно място.
  6. Ръководителите  на обществени институции да предприемат строги противоепидемични мерки,  да осигурят филтър.
  7. Центърът за услуги и информация на граждани към Община Айтос ще обслужва граждани при засилени мерки за сигурност и пълна дезинфекция всеки работен ден, от 12.00ч. до 12.30 ч.
  8. Да се преустанови работата на нощни заведения, барове и игрални зали. 
  9. Всички указания на МЗ и актуална информация да се публикуват своевременно на електронната страница на общината, във вестник „Народен приятел“ и да се съобщават по общинско радио Айтос.

Настоящата заповед да бъде връчена на РУ – гр. Айтос, МБАЛ ЕООД -  гр. Айтос, МЦ 1 ЕООД – гр. Айтос, кметове и кметски наместници по населени места, РЗИ – гр. Бургас, Областна администрация – гр. Бургас  и всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директорите на дирекции, ръководители на звена в Общинска администрация и ръководители на обществени институции.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

МАРИАНА ДИМОВА

/Заповед РД-08-152/09.03.2020г./

Снимки