Заповед търг за отдаване под наем на свободни имоти - пасища и мери от общинския поземлен фонд, определени за индивидуално ползване