Заседание №7 - м.Април 2020 г.

При засилени мерки за превенция, ще се проведе

Седмото заседание на Общински съвет Айтос

 

            Предвид обявеното, с Решение на Народното събрание, извънредно положение на територията на цялата страна /ДВ бр. 22/ 13.03.2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124/13.03.2020 г. и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги противоепидемични мерки за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

         

Седмото редовно заседание на Общнски съвет Айтос

ще се проведе на 30.04.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа

в киносалона на Народно читалищеВасил Левски 1869 гр. Айтос

 

На заседанието, с оглед спазване на противоепидемичните мерки, 

не могат да присъстват граждани и представители на медии.

 

             На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

            За приетите решения на заседанието, гражданите на Община Айтос ще бъдат своевременно осведомени, чрез пресцентъра на Община Айтос и на интернет страницата на Общината.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 30.04.2020 г. 1. Докладна записка с вх. № ОбС-159/07.04.2020 г.от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно оттегляне на Решение № 59, прието на заседание на Общински съвет Айтос и отразено в протокол № 5/24.02.2020 г. 2. Докладна записка с вх. № ОбС-157/03.04.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, в следствие усложнената епидемиологична обстановка. 3. Докладна записка с вх. № ОбС-130/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 4. Докладна записка с вх. № ОбС-133/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос. 5. Докладна записка с вх. № ОбС-174/21.04.2020 г.от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за предоставяне на временна финансова помощ на общинско търговско дружество „ГЕНГЕР“ ЕООД, в размер на 85 000 лв. 6. Докладна записка с вх. № ОбС-161/07.04.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. 7. Докладна записка с вх. № ОбС-143/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2020 г. 8. Докладна записка с вх. № ОбС-163/09.04.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие за финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово. 9. Докладна записка с вх. № ОбС-140/16.03.2020 г.от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. на Община Айтос. 10. Докладна записка с вх. № ОбС-135/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за развитието на туризма на Община Айтос за 2020-2023 г. 11. Предложение с вх. № ОбС-137/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Отчет по изпълнението на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Айтос 2015-2020 г.” за 2019 г. 12. Докладна записка с вх. № ОбС-142/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетна прогноза на Община Айтос за периода 2021-2023 г. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности. 13. Предложение с вх. № ОбС-112/28.02.2020 г.от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2019 год 14. Докладна записка с вх. № ОбС-162/07.04.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие Управителят на „Медицински център І-Айтос“ ЕООД да проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три годин 15. Докладна записка с вх. № ОбС-132/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие Управителят на „Генгер”ЕООД да проведе публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на имоти – час 16. Докладна записка с вх. № ОбС-172/16.04.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2019 г. на Община Айтос. 17. Докладна записка с вх. № ОбС-128/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Второстепенна постройка на допълващото застрояване – лятна кухня” в УПИ VІІ-1565 кв.31 по плана на гр. Айтос, с ад 18. Докладна записка с вх. № ОбС-127/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІІІ-1235, кв.75 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Станционна” № 69. 19. Докладна записка с вх. № ОбС-121/12.03.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХХ-1316, кв.97 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“ 20. Докладна записка с вх. № ОбС-122/12.03.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІІІ - 532, кв.148 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айто 21. Докладна записка с вх. № ОбС-129/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х, кв.205 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Арабаконак“ 22. Докладна записка с вх. № ОбС-136/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ V-38, кв.10 по плана на с.Мъглен, община Айтос. 23. Докладна записка с вх. № ОбС-126/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-25, кв.12 по плана на с.Пирне, община Айтос. 24. Докладна записка с вх. № ОбС-164/09.04.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 027015, с площ 21,272 дка – частна общинска собственост, находящ се в м.”Ясака”, в землището на с.Кара 25. Докладна записка с вх. № ОбС-125/16.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 274006, местност „Алтън тарла”, землище на гр. Айтос. 26. Докладна записка с вх. № ОбС-149/19.03.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот № 431019, местност „Хамам дере”, землище на гр. Айтос. Докладна записка с вх.№ОбС-181/29.04.2020 г. от Женя Пеева – oбщински съветник и Председател на ПК „ФИБОП“ към Общински съвет Айтос и Здравко Костов – общински съветник, относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба за определяне и администриране н