ЗАСЕДАНИЕ №19 - М.АПРИЛ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе деветнадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №72/26.01.2021 г., на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г. и РМС №855/25.11.2020 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-51/26.01.2021 г. и Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г., изм. със Заповед №РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Деветнадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

           На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 26.04.2021 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-127/12.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приема на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД, гр. Айтос за 2020 год. 2. Предложение с вх.№ ОбС-126/12.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2020 год. 3. Предложение с вх.№ ОбС-128/12.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приема на Отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2020 год. 4. Предложение с вх.№ ОбС-132/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2020 5. Предложение с вх.№ ОбС-120/09.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма на община Айтос за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-125/12.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на Община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-143/16.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2020 г. на Община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-142/16.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма на Община Айтос за 2020 година. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-145/19.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Айтос и План за действие за периода 2021-2025 г. 10. Предложение с вх.№ ОбС-119/06.04.2021 г. от Станимир Петров – директор дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-133/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетна прогноза на община Айтос за периода 2022 -2024 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-131/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и н 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-129/13.04.2021 г. от Стоян Стоянов – общински съветник в Общински съвет Айтос, представител на Публичния сектор в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група –Айтос“ и председател на Управителния съвет на сдружение 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-137/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-138/15.04.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-1313, кв.97 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Георги Бенковски“ № 30. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-139/15.04.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-2606, кв.160 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Красна“ №1. 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-141/16.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ №758, находящ се в землището на гр.Айтос, м.„Слънчева лъка”. 18. Докладна записка с вх.№ ОбС-136/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-47, кв.7 по плана на с.Лясково, община Айтос. 19. Докладна записка с вх.№ ОбС-135/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-213, кв.29 по плана на с.Лясково, община Айтос. 20. Докладна записка с вх.№ ОбС-134/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ IX-267, кв.46 по плана на с.Съдиево, община Айтос. 21. Докладна записка с вх.№ ОбС-140/16.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 4 броя. 22. Докладна записка с вх.№ ОбС-117/05.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот № 4506, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос. Докладна записка с вх.№ ОбС-149/20.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Кабелна линия 20 кV от П/С Айтос до СРС стълб 103А на ВЛ „