ЗАСЕДАНИЕ №31 - М.АПРИЛ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 19.04.2022 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-100/31.03.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2021 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-98/29.03.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат п 3. Предложение с вх.№ ОбС-107/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовно неприсъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 4. Предложение с вх.№ ОбС-102/01.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2022 г. 5. Предложение с вх.№ ОбС-106/04.04.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати на Кмета на общината и кметовете на кметства. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-103/01.04.2022 г. от Стоян Стоянов – член на Общински съвет – община Айтос, представител на Публичния сектор в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група –Айтос“ и председател на Управителния съвет на сдружението, о 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-112/04.04.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-74, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-110/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ Х-общ., УПИ ІХ-общ. и УПИ VІІІ-общ. в кв.30 по плана на с.Черноград, чрез провежд 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-111/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-общ. в кв.31 по плана на с.Карагеоргиево, чрез провеждане на публичeн търг с явно 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-109/04.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-113/05.04.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна линия 20 к