ЗАСЕДАНИЕ №44 - М.АПРИЛ 2023 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.04.2023 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-107/05.04.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос - Автотранспорт” ЕООД, гр.Айтос за 2022 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-106/05.04.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр.Айтос за 2022 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-123/20.04.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Айтос с мандат 2024 г. - 2027 г., определяне на правила за нейното 4. Предложение с вх.№ ОбС-112/18.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2022 г 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-126/20.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Айтос за периода 2021-2027 година. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-111/13.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Програма за енергийна ефективност на Община Айтос за периода 2023 - 2033 г.” 7. Предложение с вх.№ ОбС-122/19.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на разчети за капиталови разходи през 2023 година на Община Айтос. 8. Предложение с вх.№ ОбС-124/20.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив-публична общинска собственост, извършена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас през 2022 г. 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-121/18.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно удължаване на договор за предоставено безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-117/18.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 36381.13.34, с площ 64294 кв.м, находящ се в землището на с.Караново. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-116/18.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 90, находящ се в м. „Слънчева лъка” в землището на гр.Айтос. 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-118/18.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-213, кв.18 по плана на с. Съдиево, община Айтос. 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-119/18.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VІ-266, кв.34 по плана на с. Пещерско, община Айтос. 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-120/18.04.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-178, кв.28 по плана на с. Лясково, община Айтос . 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-115/18.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 11броя. 16. Докладна записка с вх.№ ОбС-127/20.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Нова въздушна линия 1 кV от съществуващ стълб пред имо 17. Докладна записка с вх.№ ОбС-129/20.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Кабелна линия от ТП „Дрянковец 1“ в имот с идентификат Предложение с вх.№ ОбС-135/25.04.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по р