Заседание №11 - м.Август 2020 г.

При засилени мерки за превенция, ще се проведе

единадесетото заседание на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №525/30.07.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №482/15.07.2020 г., РМС №378/12.06.2020 г. и РМС №418/25.06.2020 г.,

и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-446/31.07.2020 г. и Заповед №РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Единадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 28.08.2020 г. /петък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

           На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 28.08.2020 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-299/19.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата и функциониране на маломерни групи в училищата и детските градини на територията на общи 2. Информация с вх.№ ОбС-285/13.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на бюджета на община Айтос, капиталовата програма и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 г. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-287/14.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/18.08.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно създаване на Наблюдателна комисия по реда на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-303/19.08.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общински съвет Айтос в Областния съвет за развитие. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-300/19.08.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно прекратяване на договора за възлагане управлението на „Генгер”ЕООД, гр.Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-305/19.08.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров”, гр.Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване на „Айтос-Авт 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-291/18.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение на СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-292/18.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконст 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-293/18.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-302/19.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща стая на партерен етаж със застроена п 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-297/18.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение до Община Айтос за закупуване на масивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м, построена в общински УПИ ІХ-1643 в кв.46 по плана на гр.Ай 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-296/18.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ І-1092, кв.25 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: ул.“Хаджи Димитър“ № 3 14. Докладна записка с вх.№ ОбС-298/18.08.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-70, кв.19 по плана на с.Тополица, община Айтос. 15. Докладна записка с вх.№ ОбС-294/18.08.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00151.146.3 (номер по предходен план 146003), м.