ЗАСЕДАНИЕ №23 - М.АВГУСТ 2021 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе двадесет и третото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №547/28.07.2021 г., на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г., РМС №673/25.09.2020 г., РМС №855/25.11.2020 г., РМС №72/26.01.2021 г., РМС №395/28.04.2021 г. и РМС №426/26.05.2021 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-646/29.07.2021 г. и Заповед №РД-01-647/29.07.2021 г., доп. със Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция /COVID -19/

Двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 27.08.2021 г. /петък/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

     На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

           При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 27.08.2021 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-246/09.08.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за период месец януари 2021 г. - месец юни 2021 г. 2. Предложение с вх.№ ОбС-247/09.08.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр. Айтос за 2020 год. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-258/17.08.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров” гр.Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване на „Айтос-Авто 4. Предложение с вх.№ ОбС-259/17.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата и функциониране на маломерни групи в училищата и детските градини на територията на общин 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/06.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в Община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-251/10.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0003-C01 от 26.01.2021г. п 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-250/10.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0003-C01 от 26.0 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-255/16.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за учредяване право на пристрояване за изграждане на обект „Пристрояване и преустройство на жилищна сграда” в УПИ V-3149 кв.54 „В“ по плана 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-254/16.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ Х-246, кв.27 по плана на с.Пирне, община Айтос. 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-256/16.08.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІХ-31, кв.9 по плана на с.Лясково, община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-253/16.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за продажба на недвижим имот с идентификатор 70473.9.157, с площ 7631 кв.м, находящ в м. „Кованлъка” в землището на с. Съдиево, трайно пре 12. Докладна записка с вх.№ ОбС-248/09.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Външен водопровод за ПИ с идентификатор 00151.274.28 ( 13. Докладна записка с вх.№ ОбС-260/18.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по смисъла на чл. 150 от ЗУТ за линеен обект: „Нова канализация L=260, Ф