ЗАСЕДАНИЕ №35 - М.АВГУСТ 2022 Г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 31.08.2022 г. 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-217/02.08.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за период от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-228/22.08.2022 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров” гр.Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване на „Айтос-Авто 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-226/17.08.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, в сградата на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр.Айтос. 4. Предложение с вх.№ ОбС-223/11.08.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата и функциониране на маломерни групи в училищата и детските градини на територията на община 5. Информация с вх.№ ОбС-234/23.08.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на бюджета на община Айтос и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2022 г. 6. Предложение с вх.№ ОбС-235/23.08.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2022 г. във връзка с финансиране на капиталовите разходи на общината за 2022 г. 7. Предложение с вх.№ ОбС-227/17.08.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за опазване на околната среда на община Айтос 2021 - 2028 г. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-231/22.08.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ канцеларии със застроена площ 132 кв.м, находящи с 9. Докладна записка с вх.№ ОбС-233/23.08.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІІ-1758, кв.104 по плана на гр.Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Панайот Хитов“ № 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-229/22.08.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХІV-288, кв.29 по плана на с. Караново, община Айтос. 11. Докладна записка с вх.№ ОбС-230/22.08.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ІІІ-198, кв.13 по плана на с.Тополица, община Айтос.