Заседание №3 - м.Декември 2019 г.
ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 20.12.2019 г. 1. Докладна записка с вх. № ОбС-360/09.12.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общински съвет Айтос в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. 2. Докладна записка с вх. № ОбС-352/06.12.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на общински съветници за участие в комисии, предвидени в действащите Наредби на Общински съвет Айтос. 3. Докладна записка с вх. № ОбС-357/06.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Айтос през 2020 год. 4. Докладна записка с вх. № ОбС-361/09.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД – гр. Айтос. 5. Докладна записка с вх. № ОбС-365/12.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос. 6. Докладна записка с вх. № ОбС-366/12.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на план - сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2020 г. 7. ОТТЕГЛЕНА, съгл. Искане с вх.№ОбС-370/ 17.12.2019 г. - Докладна записка с вх. № ОбС-363/11.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията 8. Докладна записка с вх. № ОбС-353/06.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 9. Докладна записка с вх. № ОбС-354/06.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Автогара в гр.Айтос, находящ се в УПИ ІІ, кв.21г 10. Докладна записка с вх. № ОбС-355/06.12.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно ск 11. Докладна записка с вх. № ОбС-356/06.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна линия 20 12. Докладна записка с вх. № ОбС-358/06.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП за промяна предназначението на имоти № 2931 и 2932, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос. 13. Докладна записка с вх. № ОбС-359/06.12.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопровод за УПИ І-49, кв. 12 по плана на