ЗАСЕДАНИЕ №15 - М.ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

При засилени мерки за превенция

ще се проведе петнадесетото заседание

на Общински съвет Айтос

Във връзка с Решение №855/25.11.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с РМС №378/12.06.2020 г., РМС №418/25.06.2020 г., РМС №482/15.07.2020 г., РМС №525/30.07.2020 г., РМС №609/28.08.2020 г. и РМС №673/25.09.2020 г., и въведените противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за неразпространение на короновирусната инфекция  /COVID -19/

Петнадесетото редовно заседание на Общински съвет Айтос

ще се проведе на 23.12.2020 г. /сряда/ от 9.30 часа

в заседателната зала на Община Айтос

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.

          На заседанието на Общинския съвет, освен общинските съветници, ще бъдат допуснати единствено представители на Общинска администрация Айтос, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред и служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА.

            При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

ПОКАНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС, 23.12.2020 г. 1. Предложение с вх.№ ОбС-406/11.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Мъглен, община Айтос. 2. Предложение с вх.№ ОбС-411/15.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос. 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-407/11.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2021 г. 4. Докладна записка с вх.№ ОбС-408/11.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно освобождаване от заплащането на наемната цена по договори за наем на общински нежилищни имоти във връзка с въведените ограничителни мерки в условията на обявен 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-410/11.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за извеждане от експлоатация на 2 броя язовири – публична общинска собственост, находящи се на територията на с.Чукарка, Община Айтос. 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-405/10.12.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ХХІ-185, кв.23 по плана на с.Пещерско, община Айтос. 7. Докладна записка с вх.№ ОбС-409/11.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 12 броя. 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-399/07.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за промяна предназначението на имот № 633, ЗЗП „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос. Предложение с вх.№ОбС-415/17.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив – публична общинска собственост, извършена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас през 2020 г.